DLINK Controller WIFI Manger CWM-1001396/6/1


شرکت D-link برای عقب نماندن در بازار رقابت  با شرکتهای معتبری مثل UBIQUITIدر دنیای      Enterprise Accesspoint  مبادرت به معرفی نرم افزاری بنام CWM-100 نمود.هر چند تجربه عملی  شرکت ارتباط افزار آلیش در پیاده سازی این سیستمها در مراکز مختلف   نشان داده است که امکانات ارائه شده این نرم افزار قابل مقایسه با رقیب پیشتاز آن UNIFI CONTROLLER نمی باشد اما برای سازمانهایی که قبلا تجهیزات D-link  را خریداری نموده اند و بخاطر تعداد زیاد دستگاه ها و یوزرها گاه و بی گاه با قطعی و عدم وجود stability در سرویس دهی اکسس پوینتها مواجه میشوند ، راه اندازی CWM-100 بسیار کارگشا خواهد بودCWM-100